Miljö

Läs om vår miljöpolicy

Företaget arbetar strukturerat med att minska föroreningar i luft, vatten och mark. Både internt i samband med koncernens aktiviteter och externt när våra produkter används av kunder.  
 
1. Vi är ISO-certifierade
Våra fabriker och våra logistikcenter i Kolding och Bollebygd är miljöcertifierade enligt ISO 14001. På övriga platser samt inom försäljning har vi valt bort miljöcertifiering men har fokus på miljömedvetenhet.
 
2. Vi kommunicerar med omvärlden
Vi för en dialog med kunder, branschorganisationer och myndigheter för att hålla oss välinformerade i relevanta, aktuella och framtida miljöfrågor.
 
3. Vi samarbetar med leverantörer
Vi utvecklar leverantörssamarbeten med utgångspunkt i pris, kvalitet, leveranssäkerhet, miljö och etik. Våra leverantörer ska vara medvetna om vår miljöpolitik och minimikravet är att de följer nationell lagstiftning vid produktion och distribution av de produkter vi köper hos dem.
 
4. Vi fokuserar på miljövänlig produktutveckling, produktion och distribution
Vi utvecklar, producerar och prioriterar produkter som skapar så få besvär som möjligt vid påföring och torkning. Detta med hänsyn till både arbetsmiljö, inomhusklimat och allmän miljöpåverkan. Vi förpackar våra produkter med information om eventuella miljö- och säkerhetshänsyn och vi distribuerar våra produkter så att vi minimerar koldioxidutsläppen.

Inköpspolicy

Vi förväntar oss att våra leverantörer tar hänsyn till miljö, etik och arbetsmiljö vid tillverkning av produkterna. Vi förväntar oss också att de leverantörer som transporterar varor till våra lager följer lagstiftningen och i övrigt transporterar produkterna på det mest miljövänliga sättet.