Användarvillkor för yunik.se

Vänligen läs noga igenom dessa villkor och förbehåll innan du börjar använda yunik.se.

Yunik.se och all äganderätt och immateriella rättigheter, däribland men inte begränsat till upphovsrättigheter till text, layout, ritningar, bilder, databaser, ljud och video, domännamns- samt såväl registrerade som oregistrerade varumärkes- och känneteckensrättigheter till namn och logotyper, innehas av Unicell nordic, Grönkullen, 517 81 Bollebygd, Sverige, Org.nr. 556204-9659.

Unicell nordic ger dig genom detta avtal rätt att inhämta, inklusive genom att skriva ut och/eller ladda ner, för din interna användning och administration, material som innehåller Ägande- och immateriella rättigheter, som t.ex. men inte uteslutande är upphovsrättsligt skyddade, däribland produktinformation, text, layout, ritdungar, bilder, databaser, ljud och video.

Du accepterar, att du på intet sätt får använda, däribland men inte begränsat till att översända, överlåta, sälja, bearbeta, översätta, modifiera, och/eller distribuera, yunik.se och/eller hela eller delar av innehållet, t.ex. men inte begränsat till produktinformation, text, layout, ritningar, bilder, databaser, ljud och video, utan föregående skriftligt tillstånd och samtycke från Unicell nordic.

Unicell nordic strävar efter att innehållet alltid är korrekt och uppdaterat. du accepterar, att det fortlöpande och utan föregående varsel kan ske ändringar, rättelser och/eller kompletteringar av yunik.se.

Unicell nordic friskriver sig uttryckligen från varje ansvar för att information är korrekt, att online-applikationer är fungerande och användbara, samt för avbrott och fel på hemsidan.

Unicell nordic ansvarar således inte för ditt eventuella bortfall av vinst, intäkter eller för någon form av indirekta skador, som uppstår på grund av eller i samband med din användning av yunik.se.

Unicell nordic kan på eget bevåg upprätta hyperlänkar till tredje parts hemsidor och lämnar därmed inte någon form av godkännande åt företag eller produkter, till vilka det upprättas hyperlänkar.

Du accepterar, att Unicell nordic inte har kontroll över de hemsidor, till vilka länkning sker, och inte kan ställas till svars för innehållet på sådana tredje parts hemsidor. Du accepterar, att ditt besök på tredje parts hemsidor, sker på ditt ansvar. Unicell nordic förbehåller sig rätten att när som helst, utan varsel och på eget bevåg, radera vilken hyperlänk eller vilket program som helst, som det är länkat till.

Varje tvist, som må uppkomma beträffande föreliggande villkor eller tolkdungen av dessa, och som inte kan lösas i godo, ska avgöras av dansk allmän domstol i enlighet med dansk lag, dock utan hänsyn till dess lagvalsregler för det fall dessa regler leder till användning av annat än dansk lag.